E-R 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
0
et en ru

Loote Ultrahelikeskuse andmekaitsetingimused

Kehtivad alates: 11.05.2020

 

 1. Isikuandmete töötlemise teade
  1. See isikuandmete töötlemise teade on suunatud:
   - meie füüsilisest isikust klientidele ja koostööpartneritele;
  2. OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING, registrikood 11665665, (edaspidi meie) töötleme isikuandmeid ainult kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse õigusega ja käesoleva teatega. Käesolevas teates leiate teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja töötleme ning mis on teie õigused seoses oma isikuandmetega.
  3. Kui osutame teile teenuseid, on teie isikuandmete vastutav töötleja:

 

OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING (registrikood 11665665)

A. H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Eesti

 

Palun lugege käesolev teade hoolega läbi. Kui teil on küsimusi selle teavituse või oma õiguste kohta, saate meiega ühendust võtta aadressil: info@ultraheli.ee.

 

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  1. Kogume ja töötleme teie isikuandmeid, mille oleme saanud:
   - teie enda käest;
   - meiepoolt hallatavatest digitaalsetest kanalitest, mida te olete kasutanud (sh e-post, veebilehed, e-pood).
  2. Kogume ja töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik punktis 3 loetletud eesmärkide täitmiseks.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
  1. Töötleme teie isikuandmeid alati kindlal eesmärgil ning töötleme vaid isikuandmeid, mis on selle eesmärgiga otseselt seotud.
  2. Töötleme meie füüsilisest isikust klientide ja koostööpartnerite isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   - teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks;
   - teile muu teenuse osutamiseks (nt lootest värvilise pildi tegemiseks);
   - meie ja teie vahelise lepingulise suhte haldamiseks (sh tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil) ning tervishoiuteenuse või muu teenuse osutamise korraldamiseks (nt vastuvõtu toimumise aja meeldetuletamiseks);
   - meie poolt pakutavate tervishoiuteenuste või muu teenuse kvaliteedi kontrollimiseks ja parendamiseks ning teie patsiendikogemuse parandamiseks;
   - õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks;                                                                                                                                                                                                                                   - teile otseturunduse edastamiseks, kui selleks on olemas õiguslik alus ning kui te seda keelanud pole.
  3. Töötleme meie juriidilisest isikust klientide ja koostööpartnerite esindajate ja kontaktisikute isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   - meie juriidilisest isikust klientide ja koostööpartneritega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil;
   - õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.
  4. Teie isikuandmete töötlemiseks on meil alati õiguslik alus. Ülaltoodud eesmärkidel teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kas leping meie ja teie vahel (GDPR Art. 6(1)b)), meie juriidiline kohustus (GDPR Art. 6(1)c)), meie õigustatud huvi (GDPR Art. 6(1)f)) või teie nõusolek (GDPR Art. 6(1)a)). Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

 1. Isikuandmete liigid
  1. Töötleme punktis 3 loetletud eesmärkidel järgmisi isikuandmeid:
   - üldised identifitseerimisandmed (sh nimi, isikukood, kontaktandmed);
   - tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud terviseandmed. Täpne terviseandmete koosseis sõltub teile osutatavast tervishoiuteenusest;
   - andmed tervishoiuteenuste kohta, mida me teile osutame;
   - andmed muude teenuste kohta, mida me teile osutame;
   - teie pangakonto andmed.

 

 1. Isikuandmete edastamine
  1. Seoses meie tegevusega võime punktis 3 nimetatud eesmärkidel edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on lubatud kehtiva õiguse alusel. Edastame teie isikuandmeid (sh terviseandmeid) järgmistel juhtudel ja viisidel:
   - e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://www.digilugu.ee/ ja mille vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium (registrikood: 70001952, aadress Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn) ja volitatud töötleja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee;
   - retseptikeskusesse, mille vastutav töötleja on Eesti Haigekassa (registrikood 74000091, aadress Lastekodu 48, 10144 Tallinn), kui see on vajalik teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassa andmekaitse spetsialistiga  posti teel Lastekodu 48, 10144 Tallinn või e-posti aadressil andmekaitse@haigekassa.ee;
   - meie koostööpartneritele, keda kasutame oma tegevuse paremaks korraldamiseks (nt IT-teenuste osutajad) või meie tervishoiuteenuste ja muude teenuste parendamiseks ja kvaliteedi kontrollimiseks. Sellistel juhtudel tagame, et kõik isikud, kellele edastame teie isikuandmeid nende töötlemiseks volitatud töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt meie juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega;
   - avalik-õiguslikele organitele, kui isikuandmete edastamine on vajalik, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi või ennetada või uurida võimalikke süütegusid;
   - teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik, et kaitsta oma vara ja õigusi  või kaitsta end õiguslike nõuete vastu;
  2. Teie isikuandmeid ei edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 

 1. Isikuandmete turvalisus

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitseks, võttes eelkõige arvesse isikuandmete töötlemisest tulenevaid ohte, eelkõige edastatavate, salvestatavate või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut, muutmist ja loata avalikustamist või neile juurdepääsu.

 

 1. Isikuandmete säilitamine
  1. Me töötleme teie isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamise või muude teenuste osutamise ajal ning säilitame seejärel teie isikuandmeid kas digitaalselt või paberkandjal seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime, kaasa arvatud meie suhtes kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks. Muu hulgas säilitame tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“ alusel:
   - ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest;
   - meie infosüsteemi logisid 5 aastat.
  2. Tervishoiuteenuste ja muude teenuse osutamisega seotud isikuandmed võivad olla osa meie raamatupidamise ja majandustegevuse dokumentatsioonist ning neid säilitatakse 7 aastat alates nende kirjendamise aasta lõpust.
  3. Kogutud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame reeglina seni, kuni neid on vaja tervishoiuteenuse osutamisega seoses või kuni 3 aasta jooksul pärast teenuse osutamist.
  4. Me säilitame teie isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel (näiteks nõude esitamiseks või täitmiseks).
  5. Kui säilitusperiood on lõppenud, kustutame isikuandmed või muudame need anonüümseks.

 

 1. Teie õigused
  1. Kooskõlas GDPR-i ja kehtivate õigusaktidega on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:
   - õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
   - õigus saada koopia enda isikuandmetest struktureeritult, üldkasutatavas masinloetavas vormingus;
   - õigus taotleda oma isikuandmete uuendamist või parandamist. Juhime tähelepanu, et seejuures võib meil olla vaja kontrollida teie esitatavate andmete õigsust;
   - õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Juhime tähelepanu, et seejuures ei pruugi me õiguslikel põhjustel alati olla kohustatud teie nõuet täitma (näiteks kui isikuandmed on vajalikud nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks), millest me aga teavitame teid oma vastuses teie nõudele;
   - õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise peatamist või piiramist;
   - õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
   - õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele;
   - kui töötlemise aluseks on teie nõusolek, õigus enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
  2. Võite kasutada oma õigusi kooskõlas üldmääruse ja kehtivate õigusaktide nõuetega. Kohaldatavatest õigusaktidest tulenevalt võivad need õigused olla piiratud sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest ja töötlemistoimingutest. Oma õiguste kasutamiseks võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil info@ultraheli.ee.
  3. Teie isikuandmete töötlemise alaste õiguste kohta teabe vahetamisel võib meil olla vaja küsida teilt teie isiku tuvastamiseks teatud teavet või dokumente. See on vajalik, et tagada, et isikuandmeid ei avaldata ühelegi isikule, kelleks ei ole teie või kellel ei ole õigust teie isikuandmeid saada.
  4. Kui leiate, et teie andmekaitsealaseid õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134

Tallinn, Estonia

E-mail: info@aki.ee

Telefon: +372 627 4135

 

 1. Muudatused selles teavituses

Käesolevat isikuandmete töötlemise teadet võib vajadusel uuendada. Selle teate muudatused jõustuvad, kui need postitatakse käesoleval veebilehel.